Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Prijsuitreiking C.J.M. de Bruin-Waarderingsprijs 2020 - 29-10-2020

Donderdag 29 oktober heeft burgemeester Moerkerke in Theater De Willem (podium) in een uiterst klein gezelschap (vanwege covid-19) van vier personen deze prijs uitgereikt aan Pieter van Wijngaarden vanwege zijn oeuvre. 

Communicatie heeft, alweer vanwege covid-19, niet vooraf, maar wel zo breed mogelijk achteraf plaats gevonden.

 

         

Het jury rapport:

 

  1. De achtergrond van de prijs

 

Deze ‘ C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs’ is door en op initiatief van de gemeenteraad van Papendrecht ingesteld en besloten op de bijzondere raadsvergadering, d.d. 29 september 2016, ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester De Bruin. De prijs is naar hem vernoemd. Tweejaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan een persoon, instelling of bedrijf die heeft bijgedragen aan de bevordering van de kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht. Het is tegelijkertijd zowel een prijs van waardering voor geleverde prestaties als ook een stimulering aan zowel de prijswinnaar als aan andere personen, instellingen en bedrijven om hiermee verder te gaan en zich op dit gebied te onderscheiden.

Geschiedenis en identiteit zijn geen onveranderbare begrippen of enkel ‘achterom kijken naar wat geweest is’. Geschiedenis is bij uitstek het verhaal van verandering, van ontwikkeling, van het kennen en herkennen van de bouwstenen naar een toekomst die onbekend is; een toekomst die voortdurend aan verandering onderhevig is en ons voor nieuwe en grote opgaven stelt.

Geschiedenis en identiteit worden dan ook in de breedste zin opgevat: ook op het gebied van hedendaagse cultuur, sport, economie of sociaal-maatschappelijke onderwerpen kan men immers veel bijdragen aan de identiteit van Papendrecht.

Het bewustzijn van de eigen geschiedenis en identiteit versterkt de onderlinge verbondenheid en sociale samenhang binnen de gemeente. Papendrecht staat sterker in zijn ontwikkeling naar de toekomst als het zich bewust is van de geschiedenis waardoor het gevormd is en die Papendrecht gemaakt heeft tot de gemeente die het nu is: een gemeente waar Papendrechters trots op kunnen zijn.

Deze waarderingsprijs wil er toe bijdragen dat de toekomst een herkenbaar verleden en herkenbare elementen van identiteit in zich blijft dragen. Die verbeelding is tot uiting gebracht in het logo en het beeldje vervaardigd door kunstenaar Mark Brouwers: een dynamische, toekomstgerichte mensfiguur houdt het logo in beweging zoals de gemeente verder wordt gedragen door mensen, die zorg dragen voor het welzijn van de gemeenschap; die zich onderling verbonden voelen. 

 

  1. De jury en de prijs

 

De jury wordt gevormd door een drietal juryleden, die benoemd zijn door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht, te weten de heren Erik Groeneweg, Ruud Boele en Kees de Bruin (voorzitter). Zij werkt volgens een eerder opgesteld reglement. Het secretariaat en financieel beheer wordt verzorgd door de gemeente. De prijs ontvangen betekent een algemene erkenning, waardering en stimulering en gaat vergezeld van een oorkonde, beeldje en geldbedrag van € 2.000,- te besteden aan de onderscheiden werkzaamheden.

 

  1. De Winnaar:

In ons vorige juryrapport, 2018, schreven we:

“ (…) Tijdens het afgelopen proces, om te komen tot dé winnaar van de ‘ C.J.M. de Bruin -    waarderingsprijs, 2018 ‘ heeft de jury tot haar vreugde gemerkt dat er veel personen, instellingen en bedrijven zijn die activiteiten ontplooien die zulke waardering meer dan waard zijn.

Én dat er veel Papendrechters zijn die zulke waardering een nominatie waard vinden. Het feit dat er zo’n breed scala aan activiteiten is voorgedragen, van muzikale, sportieve, ondernemende en historische aard, heeft het er voor de jury niet gemakkelijker op gemaakt om daar één winnaar uit te destilleren.

Als er íets blijkt is het dat álle Papendrechters winnaars zijn, omdat er in hun c.q. onze gemeenschap zoveel moois en herkenbaars plaats vindt!

Uit het totaal van het aantal inzendingen kwam er een zestal naar voren die allen stuk voor stuk in aanmerking kwamen prijswinnaar te worden. De jury heeft hen de welverdiende status van genomineerde toegekend.

Er kan echter maar één prijs worden uitgereikt en het doet me dan ook veel genoegen dat de jury er ten langen leste in geslaagd is een moeilijke, maar afgewogen keuze te maken. De terechte winnaar maakt zich niet alleen zeer verdienstelijk door het uitdragen van de naam en faam van Papendrecht tot ver voorbij de gemeentegrenzen, maar men ijvert er ook reeds jaren voor om díe facetten die de winnaar zo bijzonder en specifiek Papendrechts maken, voor een breed publiek toegankelijk te maken (…).

Helaas zijn het de maatschappelijke omstandigheden, i.c. de corona pandemie, die de jury er na ampel beraad toe gebracht heeft om de aanpak, nog steeds conform ons reglement, in de aanloop tot de toekenning van de prijs 2020, dit keer anders in te richten. De jury achtte het niet passend om daar waar het maatschappelijk leven (bijna) tot stilstand kwam een prijsvraag uit te schrijven.

Met een redelijk goed zicht op het brede veld van maatschappelijke activiteiten viel haar in toenemende mate op de betrokkenheid van één persoon bij Papendrecht en diens inzet om specifieke en bijzondere activiteiten en perioden historisch uit te diepen en op een verantwoordde manier samenhangend te publiceren. Een persoon, die overigens zelf veelal op de achtergrond bleef, maar alles bij elkaar wel een indrukwekkend oeuvre tot stand gebracht heeft. Én nog steeds actief bezig is dat verder uit te breiden. In een bijlage bij dit juryrapport treft u een overzicht van zijn publicaties aan en wat hij nog in voorbereiding heeft. De vliegtuigindustrie met verschillende markante producten en locaties, waaronder Aviolanda Papendrecht, en bijzondere gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Papendrecht hebben met name zijn aandacht. Hij verzamelt uniek materiaal, ordent en bestudeert dat langjarig grondig, maakt het tot een coherent verslag/verhaal en presenteert het resultaat vervolgens op een toegankelijke manier voor jong en oud, voor geïnteresseerden in en buiten Papendrecht.

Op deze manier draagt hij ertoe bij dat een schat aan informatie uit en over het verleden van Papendrecht niet verloren gaat, maar juist in zijn context geplaatst wordt waardoor het betekenis krijgt, voor een groter publiek toegankelijk wordt en bijdraagt aan begrip voor wat voor velen vaak onbekend is en dus veelal over het hoofd gezien wordt. Daarmee voorkomt hij dat de waarde ervan erodeert.

Op die manier verbindt de winnaar door identiteit verleden, heden en toekomst, en zijn de activiteiten van de winnaar een onmisbare parel in de Papendrechtse kroon.

De winnaar van de C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs 2020 is:

                         Pieter van Wijngaarden, voor zijn oeuvre

 

 

  1. Slotwoord:

Het is een bijzondere, verrassende en vooruitziende beslissing van de gemeenteraad van Papendrecht geweest om in eigen gemeente een waarderingsprijs in te stellen, die zoals hierboven is vermeld, bedoeld is om uitgereikt te worden aan Papendrechters die hebben bijgedragen aan de bevordering van de kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht. Dat die prijs ingesteld is bij mijn afscheid als burgemeester van Papendrecht en bovendien nog mijn naam toegekend kreeg, heb ik in dankbaarheid als bijzonder eervol ervaren.

Met genoegen heb ik de handschoen ook opgepakt om te komen tot een verantwoorde invulling van het proces op weg naar realisatie en uitreiking. Daarbij ben ik tot mijn vreugde op een geweldige manier ondersteund door de heren Ruud Boele, voorzitter van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, en Erik Groeneweg, directeur van Theater De Willem en van het Sportcentrum Papendrecht. Zij waren beiden, ondanks eigen drukke werkzaamheden, bereid zitting te nemen in de jury. Hun inzet en creativiteit was onmisbaar waarvoor ik hen uitermate erkentelijk ben.

Ook de steun vanuit het gemeentehuis betreffende de administratieve ondersteuning en financiële afwikkeling met name in de persoon van Hans van Rijsbergen was bijzonder plezierig. Op zijn beurt werd Hans uiteraard ondersteund door een aantal collega’s die hun specifieke steentje bijdroegen in het welslagen van dit project. Hun namen zijn mij niet allemaal bekend; mijn waardering is niet minder.

De jury en ondergetekende in het bijzonder heeft met vreugde geconstateerd dat de burgemeester bereid was de prijs uit te reiken, ook al is dat door de bijzondere maatschappelijke omstandigheden zónder publiek en letterlijk door nood gedwongen in een uiterst klein en select gezelschap. Ook deze winnaar verricht zijn werk voornamelijk in teruggetrokkenheid en thuiswerkend. Een en ander is bijna symbolisch. Des te meer acht de jury de waardering voor zijn werk én stimulering daarmee verder te gaan op zijn plaats en de toekenning van de prijs in deze tijd, op deze manier verantwoord.

Namens de jury,            

 

C.J.M. (Kees) de Bruin

 

 

 

Bijlage bij jury rapport  ‘ C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs 2020 ‘

Van Aviolanda tot Fokker

Auteur: Pieter van Wijngaarden.

Voorwoord: H.A. Burgerhout, directeur toenmalige Aviolanda.

Ondanks dat het archief van Aviolanda in het laatste oorlogsjaar grotendeels verloren ging, geeft het boek van Pieter van Wijngaarden een goed overzicht van de productie. Dit boek nam in 1987 een verdiende plaats in te midden van vele luchtvaartpublicaties die in die tijd verschenen.

 

Wright Flyers van Kitty Hawk tot Etten-Leur

Auteur: Pieter van Wijngaarden.

Samenvatting:

Woensdag 17 december 2003 was het honderd jaar geleden dat de gebroeders Wright een eerste gemotoriseerde vlucht maakten op het strand van Kitty Hawk (USA).
Bij gelegenheid hiervan is van de hand van Pieter van Wijngaarden bij Vèrse Hoeven uitgeverij te Raamsdonksveer het boekje ‘Wright Flyers van Kitty Hawk tot Etten-Leur -- de beginjaren van een eeuw luchtvaart’ uitgegeven.
Dit 48 pagina’s tellende boekje is van een groot aantal authentieke foto’s voorzien en ligt op dit moment op de drukpers. Wie wil weten hoe het zat met de turbulentie op die bewuste 17e december in 1903 laat de inhoud van het boekje van rechts naar links ‘over de duim lopen’ en zal zien dat het vliegtuig zich als een ‘bokkend paard’ gedroeg. Het boekje is gepresenteerd bij het Vliegend Museum Seppe.

 

Luchtalarm

Auteur: Pieter van Wijngaarden; medeauteur: Prudent Staal.

Voorwoord: James H. Keeffe, Lt.Colonel, USAF (Ret’d).

Recensie:

Onlangs lazen wij het boek “Luchtalarm” van Pieter van Wijngaarden en Prudent Staal.

Gezien cover en foto’s zou je verwachten dat dit boek erg Rotterdam georiënteerd is. Dit boek staat echter in het teken van alle bewegingen in het Nederlandse luchtruim gedurende de Tweede Wereldoorlog en inzet van Nederlandse geallieerde piloten. Hoewel de inval in Nederland ook goed aan bod komt.

Het boek geeft een uitgebreid opsomming weer van alle vliegvelden in Nederland die door de Duitsers gebruikt werden en welke onderdelen aldaar actief waren.

Wat het boek goed weergeeft is ook de veranderende techniek en strategieën zoals radarsystemen, nachtjagers, massale bombardementen. Aan beide zijde was de luchtoorlog zeer kostbaar aan mensen en materieel.

Het foto materiaal in het boek is indrukwekkend en niet alledaags. Van foto’s van rescue vliegtuigen voor neergeschoten vliegers, krijgsgevangen piloten tot inspecties van neergehaalde vliegtuigen.

Wat ons een mooie toevoeging voor mensen die geïnteresseerd zijn in de luchtoorlog boven NL tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

SOBEH en de Nederlandse Helikopter Industrie

Auteur: Pieter van Wijngaarden.

Inleiding: door testvlieger René van der Harten van Aviolanda.

Dit boek gaat over de eerste commerciële, in Nederland gebouwde helikopter “Kolibrie”. Deze helikopter zag het levenslicht gelijktijdig met de bekende DAF-personenauto en het papieren melkpak.

Het verhaal begint in 1955 op de luchthaven van Rotterdam, maar in 1959 werd de productie en ontwikkeling overgebracht naar Papendrecht. Aviolanda had vanaf het begin de regie in het project. Het eindigde na weggeconcurreerd te zijn, in de jaren zestig. De drooglegging van de Flevopolders is voornamelijk te danken aan de inzet van de kleine Kolibrie-helikopter.

 

Aviolanda, herinneringen aan een bevlogen vliegtuigfabriek

Auteur: Pieter van Wijngaarden.

Fokker Technologies: Van de hand van de Papendrechter Van Wijngaarden verscheen (november 2013) deze maand het boek “Aviolanda, herinneringen aan een bevlogen vliegtuigenfabriek, 1927-1967”. Het is de herziene versie van zijn boek over Aviolanda uit 1987. In het nieuwe boek komt ook de Aviolanda-fabriek in Woensdrecht uitgebreid aan de orde. Daar is een bedrijventerrein naar Aviolanda vernoemd. Papendrecht heeft een De Aviolandaplein en -pad.

 

Dornier Do 24, herinneringen aan een legendarische vliegboot

Auteur: Pieter van Wijngaarden en Prudent Staal.

Voorwoord: J.L. den Hollander, schout bij nacht vlieger b.d. van de Marineluchtvaartdienst.

Wijngaarden, P. van en P. Staal: 1992 Uitgeverij Bonneville, gekartonneerd met stofomslag 144 blz., Ills. Het vroegere ''Aviolanda'' maakte deel uit van Fokker. ''Dornier'' maakte deel uit van Dasa Duitsland. Samen maakten ze beiden de legendarische vliegboot DORNIER DO-24. De auteurs gaan terug naar die tijd en brengen een helder overzicht van de hele serie vliegboten, die er is gemaakt. Authentiek en nog nooit gepubliceerd fotomateriaal maakt het werk boeiend en compleet. Er is een boek ontstaan, dat een belangrijk deel uitmaakt van de geschiedschrijving van de Nederlandse en Duitse vliegtuigindustrie, vanaf 1937 tot in het begin van de jaren tachtig. ISBN 9073304091

 

Koninklijke Maatschappij “De Schelde”, Afdeling Vliegtuigbouw

Auteur: Pieter van Wijngaarden

Met een aanbeveling van A. den Doolaard (1990).

Bij de voormalige Scheldewerf in Vlissingen werden rond 1920 naast schepen ook vliegtuigen gebouwd. Het ging om kleine vliegtuigen met namen als Scheldemus en Scheldemeeuw. Het is allemaal te lezen in het boek 'De Schelde Afdeling Vliegtuigbouw' van vliegtuigfanaat Pieter van Wijngaarden.

Projecten
Behalve kleine vliegtuigen, kwamen ook bijzondere projecten van de tekentafel in Vlissingen voor reusachtige vliegtuigen voor trans-Atlantische luchtroutes naar Zuid- en Noord-Amerika. Deze ontwerpen werden gemaakt voor de KLM, maar zijn nooit gerealiseerd. De vliegtuigbouw stopte na zware bombardementen van de gebouwen in de Tweede Wereldoorlog en verhuisde naar Dordrecht en Breda.
Boek
In het boek is er ook aandacht voor de geschiedenis van het vliegveld Vlissingen, meer bekend onder de naam vliegveld Souburg. Dit vliegveld is door zijn ligging onlosmakelijk verbonden geweest met de Schelde. Het boek wordt 11 april 2014 gepresenteerd bij de voormalige werf in Vlissingen. Dit voorjaar komt hij naar Vlissingen voor een lezing over deze bijzondere periode uit de Zeeuwse luchtvaartgeschiedenis.

 

Vliegend voor Vrede en Veiligheid

Auteur: Pieter van Wijngaarden

Voorwoord: Gerrit E. Jacobs, Majoor-vlieger b.d. Koninklijke Luchtmacht.

Dit boek uit 2015 is opgedragen ter nagedachtenis aan de gevallen vliegers uit de Tweede Wereldoorlog die waar ook ter wereld voor onze vrijheid om het leven zijn gekomen. Dit boek behandeld de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht van 1913 tot 1940.

 

Logboek Aviolanda en het verdwenen vliegveld Papendrecht in vijf delen

Auteur: Pieter van Wijngaarden

Dit is een zeer omvangrijkste studie in vijf delen die ooit over de vliegtuigfabriek Aviolanda in Papendrecht verschenen is. Deze nieuwe serie sluit aan bij de vorige uitgaven uit 1987 en 2013 maar bevatten veel nieuwe details over de productielijnen, Tweede Wereldoorlog, onderhoud en assemblages en geeft ook het complete verhaal weer van het naast de fabriek gelegen vliegveld op het Hoge Stuk van het Slobbengors.

Het uitgangspunt van deze herziene boeken is de vondst van de originele logboeken uit de periode 1927 – 1970, waarin alles opgetekend staat over afleveringen van vliegtuigen, schepen, autobussen, passagiersbruggen en de vliegbewegingen op het Luchtvaartterrein Papendrecht.

Het vliegen op Papendrecht begon met de Dornier Wal-vliegboten, later gevolgd door het invliegen van de Curtiss-Wright Hawk I. Met enkele Curtiss CW-1 vliegtuigjes wilde de directie een vliegschool beginnen. In de crisistijd werden allerlei projecten aangepakt waaronder het onderhoud aan de Fokker F.VII/3m en Ford-3AT. Voor de KLM werden Koolhovens F.K.43 gebouwd en voor de Luchtvaartafdeeling van Soesterberg werd een midlife update gerealiseerd aan de Fokker C.V. Voor Koolhoven werden eveneens ruim dertig F.K.51’s gebouwd voor het LA-KNIL en de Spaanse burgeroorlog. Meer werk kwam er in het verschiet met de bouw van de Dornier Do 24. Voor vriend en vijand werden deze vliegboten in Papendrecht gebouwd.

De serie over Aviolanda is doorspekt met anekdotes en korte verhalen over vliegers en vliegtuigen die met naam en toenaam genoemd worden. Veel details zijn er te vinden over de Tweede Wereldoorlog en revisieprojecten van na de oorlog. Zo worden alle binnen- en buitenlandse Dakota’s, Harvards, Piper Super Cubs, Mariners, Catalina’s, Fireflies en helikopters beschreven. Maar ook alle luchtvaartuigen van de USAREUR, UNO en enkele andere luchtmachten die bij Aviolanda werden geassembleerd en gereviseerd, worden tot in detail genoemd.

De complete serie bestaat uit vijf delen:
Deel I: 1920 – 1940
Deel II: 1940 – 1945
Deel III: 1945 – 1953
Deel IV: 1953 – 1959
Deel V: 1959 – 1970

Van Deel I is een speciale herinneringsuitgave (Fokker 100 jaar) bestemd voor het Fokker-personeel.

 

Papendrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog

Auteur: Pieter van Wijngaarden

Voorwoord: Wim de Leur van het 4 mei comité Papendrecht.

In mei 2020 komt naar aanleiding van driekwarteeuw bevrijding een nieuw boek uit over de Tweede Wereldoorlog in Papendrecht.

In 1995 verschenen er een paar gedenkboekjes over dit onderwerp. Deze publicaties zijn bijna foutloos geschreven met de kennis van toen. In de afgelopen 25 jaar is er veel nieuwe informatie tevoorschijn gekomen. Dit komt vooral door de digitalisering van archieven en openbaarheid van gegevens in binnen- en buitenlandse archieven.

Het ongeveer 450 pagina’s tellend boek over de Tweede Wereldoorlog in Papendrecht bevat veel informatie over het dagelijks leven uit die tijd, zoals: Luchtbeschermingsdienst, EHBO/Rode Kruis, Politie en Marchaussee, Brandweer, Burgerwacht, Centrale Keuken, bedrijfsleven, boeren, etc. Maar het gaat ook over de strijd in mei 1940, het Nederlandse leger, Nederlandse en Duitse inkwartiering, Liniecrossers, evacuees, Merwedegijzelaars, dwangarbeid en werken in Duitsland, illegale kranten, krijgsgevangenen, het plaatselijke verzet, Opbouwdienst bombardementen, verraad, honger, burgemeester, parachutisten, crashes, etc.

Uniek in het boek is de opname van alle waarnemingen van de Kijk – en Luisterdienst. Hierdoor volgt de lezer ook alles wat er plaatsvond in het luchtruim van Papendrecht, genoemd per dag en minuut, en de naam van de waarnemer.

Het boek wordt rijkelijk geïllustreerd door tal van unieke foto’s waaronder zeer exclusieve luchtfoto’s waarop men vanaf grote hoogte neerkijkt over onze gemeente.

 

IN BEWERKING:

 

Kroniek van de luchtoorlog boven de Alblasserwaard en het Eiland van Dordrecht (drie of vier delen)

Auteur: Pieter van Wijngaarden.

Streefdatum: 2021.

Deze boeken zijn geschreven naar aanleiding van de vondst van de originele boeken van de Papendrechtse Luchtwachtdienst. De nadruk van de serie ligt op Papendrecht en de gemeenten in de Alblasserwaard en Eiland van Dordrecht. Voor het eerst worden vrijwel alle geheime berichten van het verzet en de Groep Albrecht in beeld gebracht. Dit heeft veel nieuws opgeleverd over de periode 1940-1945.

 

Logboek Aviolanda Woensdrecht

Streefdatum: 2021.

WOENSDRECHT – Naar verwachting in december verschijnt er een boek over Aviolanda in Woensdrecht. Auteur Pieter van Wijngaarden is bezig met een reeks over Aviolanda, waarbij de fabriek in Woensdrecht het vijfde en laatste deel vormt. Om het boek te voltooien, is hij op zoek naar foto’s en nog meer verhalen over Aviolanda Woensdrecht.

De interesse in Aviolanda ontstond bij Pieter al op jonge leeftijd. “Ik was tien toen mijn vader me meenam naar het vliegveldje van Papendrecht waar 's avonds gevlogen werd met grote Sikorsky-helikopters van het Amerikaanse leger. Later heb ik er zelf ook gewerkt en ik vond Aviolanda een fascinerend bedrijf. In 1987 heb ik een eerste boekje uitgebracht over Aviolanda, samen met de toenmalige directeur A.H. Burgerhout. In 2018 vond ik de tijd rijp om de geschiedenis van deze bewogen vliegtuigfabriek goed uit te pluizen en op papier te zetten. In veertig jaar heb ik een enorm archief over de fabriek aangelegd en nu, na vijf delen van ruim 220 pagina's per boek, is het klaar: ‘Logboek Aviolanda en het verdwenen vliegveld Papendrecht’ Delen I tot en met V.”

Startbaan

Om de boeken over Aviolanda te schrijven moest Pieter diep in de historie duiken. “Ik heb gebruik gemaakt van onder meer de originele vliegveldboeken met daarin alle vliegbewegingen in Papendrecht, maar ook heb ik het Bundesarchiv geraadpleegd in Koblenz en Freiburg en de oude ‘Trimvlakken’ en Avionieuws’, alsmede het oude boek ‘Het bedrijf in het bos’. De serie over Aviolanda zou echter niet compleet zijn zonder een deel over Aviolanda Woensdrecht. In 1955 togen de eerste Papendrechters naar de West-Brabantse vliegbasis om daar te werken bij de nevenvestiging in Woensdrecht. Hier kreeg Aviolanda de beschikking over een grote startbaan, waardoor ook onderhoud gepleegd kon worden aan grote vliegmachines voor de civiele en militaire sector. De eerste hangars verrezen en al snel kwamen de eerste Brabantse vliegtuigbouwers in dienst. Er moest in het begin veel geïmproviseerd worden, vooral omdat de startbaan in het begin nog niet geheel klaar was en de hangars soms te klein waren.” Tot 1969 was Aviolanda in Woensdrecht in bedrijf, daarna werd het verkocht aan Fokker.

Eerste steen

Om zijn boek te kunnen voltooien zoekt Pieter foto’s en informatie van iedereen die de tijd van Aviolanda Woensdrecht heeft meegemaakt. “Het gaat dan om de periode 1955-1968 en in mindere mate over de Fokker-tijd. Ik heb al veel informatie verkregen via het nieuwe museum Wings over Woensdrecht en al veel positieve reacties en foto’s ontvangen uit de omgeving van Woensdrecht. Ik heb zelfs contact gehad met iemand die behoorde tot de eerste vier Brabanders die op de fabriek werden aangenomen. Ik ben onlangs nog in de fabriek geweest en vond het jammer te horen dat de oude fabriekshallen gesloopt worden en plaatsmaken voor een mega-vliegtuighal. Verder is het, wat het vroeger ook al was: een technologisch hoogstaand bedrijf in vliegtuigbouw en onderhoud. Een tip overigens voordat de sloop begint: er zit een zogenoemde eerste steen ingemetseld, probeer deze te redden. Deze is namelijk gelegd door de dochter van de toenmalige directeur H.A. Burgerhout en het zou zonde zijn als deze in de container verdwijnt.”

 

Het vliegschip Dornier Do X in Amsterdam 1930;

Streefdatum: 2021.

 

Honderd jaar Pontonniersterrein Papendrecht

Streefdatum: 2023.

Een boek dat herinnert dat honderd jaar geleden de eerste Pontonniers gebruik gingen maken van het oefenterrein aan de Veerdam te Papendrecht.

 

Friedrich Christian Christiansen, Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden

Biografie

Streefdatum: 2024.       

 

Fotoboek: Papendrecht, dorp aan drie rivieren

Streefdatum 2025.

 

Het verzet in onze regio

Streefdatum 2026.

Een uitvoerig onderzoek naar het verzet in onze regio Papendrecht e.o.

 

Papendrecht en zijn watervliegtuigen

Streefdatum 2027.

Honderd jaar geleden werden de eerste vliegboten van Aviolanda in de Merwede te water gelaten. Een terugblik op deze bijzondere vliegmachines die over de gehele wereld uitzwierven.

 

 

 

= = =/= = =

 

 

 

 

 

Terug