Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

CJMdeBruin-waarderingsprijs

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Papendrecht heeft burgemeester Moerkerke uit de zes genomineerden de winnaar van de CJMdeBruin-waarderingsprijs 2018 bekend gemaakt en de prijs aan de gelukkige winnaar overhandigd. 

Hieronder treft u integraal het jury rapport met bijlage waarin de genomineerden vermeld worden.       

 

                                        

Jury rapport

 

 1. De achtergrond van de prijs

   

Deze ‘ C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs’ is door en op initiatief van de gemeenteraad van Papendrecht ingesteld en besloten op de bijzondere raadsvergadering, d.d. 29 september 2016, ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester De Bruin. De prijs is naar hem vernoemd. Tweejaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan een persoon, instelling of bedrijf die heeft bijgedragen aan de bevordering van de kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht. Het is tegelijkertijd zowel een prijs van waardering voor geleverde prestaties als ook een stimulering aan zowel de prijswinnaar als aan andere personen, instellingen en bedrijven om hiermee verder te gaan en zich op dit gebied te onderscheiden.

Geschiedenis en identiteit zijn geen onveranderbare begrippen of enkel ‘achterom kijken naar wat geweest is’. Geschiedenis is bij uitstek het verhaal van verandering, van ontwikkeling, van het kennen en herkennen van de bouwstenen naar een toekomst die onbekend is; een toekomst die voortdurend aan verandering onderhevig is en ons voor nieuwe en grote opgaven stelt.

Geschiedenis en identiteit worden dan ook in de breedste zin opgevat: ook op het gebied van hedendaagse cultuur, sport, economie of sociaal-maatschappelijke onderwerpen kan men immers veel bijdragen aan de identiteit van Papendrecht.

Het bewustzijn van de eigen geschiedenis en identiteit versterkt de onderlinge verbondenheid en sociale samenhang binnen de gemeente. Papendrecht staat sterker in zijn ontwikkeling naar de toekomst als het zich bewust is van de geschiedenis waardoor het gevormd is en gemaakt heeft tot de gemeente die het nu is: een gemeente waar Papendrechters trots op kunnen zijn.

Deze waarderingsprijs wil er toe bijdragen dat de toekomst een herkenbaar verleden en herkenbare elementen van identiteit in zich blijft dragen. Die verbeelding is tot uiting gebracht in het logo en het beeldje vervaardigd door kunstenaar Mark Brouwers: een dynamische, toekomstgerichte mensfiguur houdt het logo in beweging zoals de gemeente verder wordt gedragen door mensen, die zorg dragen voor het welzijn van de gemeenschap; die zich onderling verbonden voelen. 

 

 1. De jury en de prijs

   

De jury wordt gevormd door een drietal juryleden, die benoemd zijn door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht, te weten de heren Erik Groeneweg, Ruud Boele en Kees de Bruin (voorzitter). Zij werkt volgens een eerder opgesteld reglement. Het secretariaat en financieel beheer wordt verzorgd door de gemeente. De prijs ontvangen betekent een algemene erkenning, waardering en stimulering en gaat vergezeld van een oorkonde, beeldje en geldbedrag van € 2.000,- te besteden aan de onderscheiden werkzaamheden.

 

 1. De Winnaar(s):

 

Tijdens het afgelopen proces, om te komen tot dé winnaar van de ‘ C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs, 2018 ‘ heeft de jury tot haar vreugde gemerkt dat er veel personen, instellingen en bedrijven zijn die activiteiten ontplooien die zulke waardering meer dan waard zijn.

Én dat er veel Papendrechters zijn die zulke waardering een nominatie waard vinden. Het feit dat er zo’n breed scala aan activiteiten is voorgedragen, van muzikale, sportieve, ondernemende en historische aard, heeft het er voor de jury niet gemakkelijker op gemaakt om daar één winnaar uit te destilleren.

Als er íets blijkt is het dat álle Papendrechters winnaars zijn, omdat er in hun c.q. onze gemeenschap zoveel moois en herkenbaars plaats vindt !

Uit het totaal van het aantal inzendingen kwam er een zestal naar voren die allen stuk voor stuk in aanmerking kwamen prijswinnaar te worden. De jury heeft hen de welverdiende status van genomineerde toegekend.

Er kan echter maar één prijs worden uitgereikt en het doet me dan ook veel genoegen dat de jury er ten langen leste in geslaagd is een moeilijke, maar afgewogen keuze te maken. De terechte winnaar maakt zich niet alleen zeer verdienstelijk door het uitdragen van de naam en faam van Papendrecht tot ver voorbij de gemeentegrenzen, maar men ijvert er ook reeds jaren voor om díe facetten die de winnaar zo bijzonder en specifiek Papendrechts maken, voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Op die manier verbindt de winnaar door identiteit  verleden, heden en toekomst, en zijn de activiteiten van de winnaar een onmisbare parel in de Papendrechtse kroon.

De winnaar van de C.J.M. de Bruin-waarderingsprijs 2018 is:

 

                     De Heerlijkheid van Papendrecht

 

 

 1. Slotwoord:

Het is een bijzondere, verrassende en vooruitziende beslissing van de gemeenteraad van Papendrecht geweest om in eigen gemeente een waarderingsprijs in te stellen, die zoals hierboven is vermeld bedoeld is om uitgereikt te worden aan Papendrechters die hebben bijgedragen aan de bevordering van de kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht. Dat die prijs ingesteld is bij mijn afscheid als burgemeester van Papendrecht en bovendien nog mijn naam toegekend kreeg, heb ik in dankbaarheid als bijzonder eervol ervaren.

Met genoegen heb ik de handschoen ook opgepakt om te komen tot een verantwoorde invulling van het proces op weg naar realisatie en uitreiking. Daarbij ben ik tot mijn vreugde op een geweldige manier ondersteund door de heren Ruud Boele, voorzitter van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en Erik Groeneweg, directeur van Theater De Willem en van het Sportcentrum Papendrecht. Zij waren beiden, ondanks eigen drukke werkzaamheden, bereid zitting te nemen in de jury. Hun inzet en creativiteit was onmisbaar waarvoor ik hen uitermate erkentelijk ben.

Ook de steun vanuit het gemeentehuis betreffende de administratieve ondersteuning en financiële afwikkeling met name in de persoon van Hans van Rijsbergen was bijzonder plezierig. Op zijn beurt uiteraard ondersteund door een aantal collega’s die hun specifieke steentje bijdroegen in het welslagen van dit project. Hun namen zijn mij niet allemaal bekend; mijn waardering niet minder.

Namens de jury wil ik ook graag alle inzenders en deelnemers lof toezwaaien. Zij hebben het lef gehad om uit de anonimiteit te stappen en personen, instellingen of bedrijven, waarvan zij dachten dat die in aanmerking zouden komen aan te melden. Soms zonder dat degene die aangemeld werd daar zelf van op de hoogte was. Wij hebben dat wel als spannend ervaren. Zo ontving de jury een behoorlijk aantal aanmeldingen, soms zelfs dubbele. Aanmeldingen waarvan de jury wel een inschatting gemaakt had dat zij wellicht binnen zouden kunnen komen, maar ook aanmeldingen die voor ons verrassend waren, zoals het ook verrassend was dat ‘verwachte’ aanmeldingen niet bij ons binnen kwamen ! Gezien het aantal én de kwaliteit van de aanmeldingen voor de jury geen reden daarop actie te ondernemen. De prijs is immers van, voor en door Papendrechters.

De jury en ondergetekende hebben met vreugde geconstateerd dat de burgemeester en het college er mee in gestemd hebben dat de prijs uitgereikt wordt tijdens de Nieuwjaars receptie van de gemeente. Daar zijn we immers allemaal bij elkaar: de initiatiefnemers (gemeenteraad), een brede afspiegeling van de samenleving, de genomineerden en de jury. Deze prijs gaat ons allemaal aan en wij allen, Papendrechters, zijn in onderlinge samenwerking en verbondenheid  ‘winnaar’  !

Namens de jury,           

C.J.M. (Kees) de Bruin

 

Bijlage bij jury rapport 2018: nominaties C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs 2018

Na lang beraad koos de jury voor de volgende zes genomineerden, die we in willekeurige volgorde noemen:

 

 • Stichting Denksport Papendrecht

  De stichting maakt zich zeer verdienstelijk door het organiseren van een groot aantal evenementen, zoals grotere schaak- en bridgetoernooien, waarmee Papendrecht in de denksportwereld op de kaart wordt gezet. Daarnaast biedt het Denksportcentrum wekelijks honderden Papendrechters verstrooiing. Dit Denksportcentrum is vrij uniek in ons land; het paradepaardje van de Nederlandse Bridge Bond en hotspot van de Nederlandse Schaakbond!

 • Stichting Dorpsbehoud Papendrecht

  Stichting Dorpsbehoud met al haar vrijwilligers zet zich enorm in voor het bewaren van de kennis en het behoud van de identiteit van het “oude” Papendrecht.  Zij onderhoudt een museum dat, met steeds wisselende exposities, veel bezoekers naar en uit Papendrecht lokt en is de spil in een netwerk van Papendrechters over de hele wereld. De jaarlijkse donateurs avonden met het brengen en ophalen van nieuwe oude kennis zijn iedere keer een feest.

 • De Heerlijkheid van Papendrecht

  De medewerkers van de Heerlijkheid, een bedrijf dat gevestigd is op waarschijnlijk het oudste stukje Papendrecht en zijn naam ontleent aan de tijd dat de gemeente nog een Heerlijkheid was, doen veel om de geschiedenis van Papendrecht levend te houden. Niet alleen produceert men Papendrechtse producten uit de boomgaard, maar men ijvert ook voor het uitdragen van de geschiedenis van de Heerlijkheid d.m.v. rondleidingen en te vertellen over het voormalige Huis van de Heren van Papendrecht.

 • Muziekvereniging Excelsior

  Dit orkest bestaat sinds mensengeheugenis (al bijna  100 jaar). Voor de jury wegen  vooral de goede landelijke naam van Excelsior, de kwalitatieve ontwikkeling van de laatste 10 jaren tot een toporkest, haar vele bijdragen aan bijzondere momenten en evenementen in Papendrecht én de inspanningen om jongeren met muziek kennis te laten maken door in de keuze tot nominatie. Excelsior is oer-Papendrechts, maar in haar activiteiten bijna on-Nederlands; werkt samen met grote namen en tot over de grenzen.

 • De heer Jo Kortooms

  Jo Kortooms is een bekend Papendrechter dankzij zijn enorme inzet en activiteiten voor Atletiekvereniging Passaat, maar de jury heeft met name waardering voor de rondleidingen door Papendrecht die de heer Kortooms op eigen initiatief maakt en organiseert langs de historische plekken van Papendrecht. Hij is daardoor voor velen een bron van informatie over de geschiedenis van Papendrecht. Hij is ook de vader van de PaBlo-loop, de bijna 400 kilometer estafette-loop van Papendrecht naar Blomberg, waarmee niet alleen de stedenband versterkt werd, maar ook langs het gehele traject de naamsbekendheid van Papendrecht.

 • Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht

  Deze stichting organiseert al 37 jaar concerten in de Morgensterkerk en is daarmee een ontmoetingsplek geworden voor de liefhebbers van kwalitatief hoogwaardige klassieke muziek. Jaarlijks worden zes concerten georganiseerd die bezoekers uit het hele land trekken. De concerten zijn laagdrempelig, zeer gevarieerd, vrij toegankelijk en informatief. De stichting organiseert bijzondere concerten van hoge kwaliteit en niveau.