Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Prijsuitreiking C.J.M. de Bruin-Waarderingsprijs 2022 - 2-1-2023

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Papendrecht heeft de jury, bestaande uit Erik Groeneweg, Mariëlle Stolker en de naamgever van de prijs, de winnaar van de C.J.M. de Bruin-Waarderingsprijs 2022 bekend gemaakt en de prijs aan de gelukkige winnaar overhandigd.

Hieronder treft u integraal het jury rapport:      

 

 

 

  1. De achtergrond van de prijs

 

Deze ‘ C.J.M. de Bruin-Waarderingsprijs’ is door en op initiatief van de gemeenteraad van Papendrecht ingesteld en besloten op de bijzondere raadsvergadering, d.d. 29 september 2016, ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester De Bruin. De prijs is naar hem vernoemd. Tweejaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan een persoon, instelling of bedrijf die heeft bijgedragen aan de bevordering van de kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht. Het is tegelijkertijd zowel een prijs van waardering voor geleverde prestaties als ook een stimulering aan zowel de prijswinnaar als aan andere personen, instellingen en bedrijven om hiermee verder te gaan en zich op dit gebied te onderscheiden.

Geschiedenis en identiteit zijn geen onveranderbare begrippen of enkel ‘achterom kijken naar wat geweest is’. Geschiedenis is bij uitstek het verhaal van verandering, van ontwikkeling, van het kennen en herkennen van de bouwstenen naar een toekomst die onbekend is; een toekomst die voortdurend aan verandering onderhevig is en ons voor nieuwe en grote opgaven stelt.

Geschiedenis en identiteit worden dan ook in de breedste zin opgevat: ook op het gebied van hedendaagse cultuur, sport, economie of sociaal-maatschappelijke onderwerpen kan men immers veel bijdragen aan de identiteit van Papendrecht.

Het bewustzijn van de eigen geschiedenis en identiteit versterkt de onderlinge verbondenheid en sociale samenhang binnen de gemeente. Papendrecht staat sterker in zijn ontwikkeling naar de toekomst als het zich bewust is van de geschiedenis waardoor het gevormd is en die Papendrecht gemaakt heeft tot de gemeente die het nu is: een gemeente waar Papendrechters trots op kunnen zijn.

Deze waarderingsprijs wil er toe bijdragen dat de toekomst een herkenbaar verleden en herkenbare elementen van identiteit in zich blijft dragen. Die verbeelding is tot uiting gebracht in het logo van de prijs en het beeldje vervaardigd door kunstenaar Mark Brouwers: een dynamische, toekomstgerichte mensfiguur houdt het logo in beweging zoals de gemeente verder wordt gedragen door mensen, die zorg dragen voor het welzijn van de gemeenschap; die zich onderling verbonden voelen. 

 

       2. de jury en de prijs

 

De jury wordt gevormd door een drietal juryleden, die benoemd zijn door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht, te weten mevrouw Mariëlle Stolker en de heren Erik Groeneweg en Kees de Bruin (voorzitter). Zij werkt volgens een eerder opgesteld reglement. Het secretariaat en financieel beheer wordt verzorgd door de gemeente. De prijs ontvangen betekent een algemene erkenning, waardering en stimulering en gaat vergezeld van een oorkonde, beeldje en geldbedrag van € 2.000,- te besteden aan de onderscheiden werkzaamheden.

 

  1. De Winnaar:

 

Bij de uitreiking van de vorige Waarderingsprijs in 2020 speelden de omstandigheden de jury danig parten. De uitreiking van de prijs kon vanwege de corona pandemie slechts plaatsvinden onder strikte voorwaarden en ook van de verbindende werking die uit kan gaan van het nomineren van potentiële winnaars kon geen sprake zijn. Daarom koos de jury uitsluitend op basis van eigen bevindingen voor het oeuvre van schrijver Pieter van Wijngaarden.

In 2022 kon er gelukkig weer een beroep worden gedaan op Papendrechtse inwoners, om personen, instellingen of bedrijven te nomineren die volgens hen de Waarderingsprijs verdienden op grond van activiteiten op het gebied van geschiedenis, promotie en identiteit. Het aantal nominaties was dermate hoog, dat de jury in staat was uit de genomineerden een zeer verdiende winnaar te kiezen.

De winnaar van de C.J.M. de Bruin-Waarderingsprijs 2022 is:

Muziekvereniging Excelsior Papendrecht

Een vereniging die haar sporen in Papendrecht meer dan verdiend heeft. Al ruim 100 jaar levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Papendrecht. Door de lange geschiedenis van deze vereniging is de voortdurende bedrijvigheid van de leden ook een manifest van de historie van Papendrecht. Al meer dan 100 jaar luistert de vereniging herdenkingen, festiviteiten en andere jaarlijkse hoogtijdagen op met muziek op hoog niveau. Uit oude foto’s blijkt keer op keer: bij alle Papendrechtse hoogtepunten was Excelsior van de partij.

Muziekvereniging Excelsior is een grote, bruisende vereniging met oog voor participatie van jong en oud, een groep geschoolde muzikanten die ook een belangrijk aandeel heeft in het culturele educatieprogramma dat de gemeente op Papendrechtse basisscholen uitdraagt, een club medeburgers die haar Papendrechtse wortels ook in de wijde omtrek belijdt tijdens concerten, een jonge, vitale organisatie die in de gemeente van onschatbare waarde is. De grote concerten die de vereniging geeft in ons Papendrechtse theater worden dan ook door heel veel inwoners bezocht.

Om tot een finale afweging te komen, vraagt de jury aan ‘n genomineerde partij om te omschrijven waarvoor het geldbedrag van € 2.000,-  dat onderdeel is van de prijs, zal worden aangewend. Het antwoord van Rutger Tromp, de voorzitter van Excelsior, gaf uiteindelijk de doorslag: Tijdens het Nieuwjaarsconcert Excelsior in 2020 ging een nieuwe compositie in première, Dijkwerken, waarin de componist Peter Habraken, die het stuk in opdracht van de muziekvereniging maakte, significante hoofdstukken uit de Papendrechtse geschiedenis heeft verwerkt. Habraken maakte daarbij gebruik van de archieven van Stichting Dorpsbehoud. Daarmee werd zijn stuk een ode aan Papendrechts erfgoed, met name de dijken die Papendrecht in de loop der jaren met meer of minder succes tegen het wassende water beschermden. Excelsior is voornemens het stuk professioneel op te nemen en uit te brengen, en zal daartoe het prijzengeld aanwenden. Dat voornemen was voor de jury de kers op de taart. De jury feliciteert bij deze het bestuur van Muziekvereniging Excelsior van harte met het winnen van deze Papendrechtse waarderingsprijs.

 

  1. Slotwoord:

Het is een bijzondere, verrassende en vooruitziende beslissing van de gemeenteraad van Papendrecht geweest om in eigen gemeente een waarderingsprijs in te stellen, die zoals hierboven is vermeld, bedoeld is om uitgereikt te worden aan Papendrechters die hebben bijgedragen aan de bevordering van de kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht. Dat die prijs ingesteld is bij mijn afscheid als burgemeester van Papendrecht en bovendien nog mijn naam toegekend kreeg, heb ik in dankbaarheid als bijzonder eervol ervaren.

Met genoegen heb ik de handschoen ook opgepakt om te komen tot een verantwoorde invulling van het proces op weg naar realisatie en uitreiking. Daarbij ben ik tot mijn vreugde op een geweldige manier ondersteund door mevrouw Mariëlle Stolker, ondernemer en drijvende kracht achter de Stichting Papendrecht Verrast, en Erik Groeneweg, directeur van Theater De Willem en van het Sportcentrum Papendrecht. Zij waren beiden, ondanks eigen drukke werkzaamheden, bereid zitting te nemen in de jury. Hun inzet en creativiteit was onmisbaar waarvoor ik hen uitermate erkentelijk ben.

Ook de steun vanuit het gemeentehuis betreffende de administratieve ondersteuning en financiële afwikkeling met name in de persoon van Hans van Rijsbergen was bijzonder plezierig. Op zijn beurt werd Hans uiteraard ondersteund door een aantal collega’s die hun specifieke steentje bijdroegen in het welslagen van dit project. Hun namen zijn mij niet allemaal bekend; mijn waardering is niet minder.

De jury, en ondergetekende in het bijzonder, heeft met vreugde geconstateerd dat de burgemeester, bereid was tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Papendrecht gelegenheid te bieden de prijs uit te reiken. Daarmee onderschrijft zij de waardering voor en het belang van het werk van deze jury. Zo is de cirkel weer rond: deze Waarderingsprijs, die bedoelt de identiteit en bewustwording van de Papendrechtse geschiedenis te vieren, wordt uitgereikt nét over de drempel van het nieuwe jaar op het moment dat we gewoonlijk achterom en vooruit kijken, ook allemaal bij elkaar zijn: de initiatiefnemer i.c. de gemeenteraad, het gemeentebestuur, een brede afspiegeling van de samenleving, de genomineerden, de winnaar 2022 en de jury. Deze prijs gaat ons immers allemaal aan en zijn wij allen, Papendrechters, door onderlinge samenwerking en verbondenheid:  ‘winnaar’ !

Namens de jury,            

 

C.J.M. (Kees) de Bruin

 

Terug